Giới thiệu chung về tạp chí

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế (Tên cũ: Tạp chí Kinh tế đối ngoại) là nơi công bố và giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý, quản trị, tài chính và luật học. Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế xuất bản số tiếng Việt đầu tiên năm 2002 với Hội đồng biên tập là các nhà khoa học có uy tín ở trong và ngoài nước.

Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế chỉ chấp nhận bản thảo gửi tới bằng tiếng Việt.

Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế là tạp chí truy cập mở (open access), có bình duyệt theo quy trình phản biện kín hai chiều.

ISSN

Năm 2020, Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế: ISSN 2615-9848.

Tần suất xuất bản

Từ 2002, được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 180/GP-BVHTT ngày 22/4/2002 của Bộ Văn hóa Thông tin, Tạp chí Kinh tế đối ngoại (nay là Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế) xuất bản 4 kỳ/ năm.

Từ năm 2013, Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế tăng kỳ Tạp chí từ 4 kỳ/năm lên 12 kỳ/năm (trong đó có 3 kỳ xuất bản bằng tiếng Anh) theo Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in số 189/GP-BTTTT ngày 29/5/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Từ năm 2017 đến nay, Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế được HĐGSNN tính điểm công trình tối đa 0,75 điểm/bài báo với ngành Kinh tế, tối đa 0,5 điểm/bài báo với ngành Luật học.

Từ 15/11/2019, Tạp chí Kinh tế đối ngoại đổi tên thành Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế (xuất bản định kỳ với 9 kỳ/năm) theo Giấy phép số 500/GP-BTTTT ngày 15/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế xuất bản định kỳ với 9 kỳ/năm: Tháng Một, tháng Hai, tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu, tháng Tám, tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười Hai.

Mô hình xuất bản

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế là tạp chí truy cập mở (open access), theo mô hình này, các kết quả nghiên cứu được phát hành trực tuyến, miễn phí. Người đọc không cần đăng kí tài khoản hay thanh toán bất cứ loại phí nào dưới dạng thuê bao, xem theo lượt như mô hình truyền thống.

Tôn chỉ và mục đích hoạt động

Tôn chỉ và mục đích hoạt động của Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế là hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo thông qua các chức năng cơ bản: xuất bản các nghiên cứu phục vụ hoạch định phát triển kinh tế xã hội, xác lập uy tín khoa học và nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học, phát triển mạng lưới các nhà khoa học và là cơ sở dữ liệu tham khảo cho các nghiên cứu trong tương lai.

Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế bao gồm các vấn đề lý thuyết và thực chứng trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý, quản trị, tài chính và luật học.

Các tác giả quan tâm gửi bài vui lòng đọc kỹ các Hướng dẫn dành cho tác giả.

Phương thức gửi bài

Tạp chí nhận bản thảo gửi tới qua email: tapchi@ftu.edu.vn hoặc gửi trực tuyến từ web: jiemvn.ftu.edu.vn